Algemene voorwaarden

Inschrijven

Inschrijvingen voor activiteiten van BICAP kunnen enkel via het online registratiesysteem op de website. Inschrijvingen via e-mail worden niet verwerkt.
Na een succesvolle inschrijving ontvangt u telkens een bevestiging van uw inschrijving op het door u opgegeven e-mailadres. 
Ontving u geen bevestiging? U heeft dan wellicht een verkeerd e-mailadres gebruikt of de mail is in uw spam terechtgekomen. Contacteer zeker het secretariaat (info@bicap.be) zodat er kan nagegaan worden wat er misging.

Door verzending van het online inschrijfformulier verklaart de deelnemer de deelnamevoorwaarden van BICAP en deze annex te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen BICAP en de deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Na ontvangst van de betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging. De onkostennota en aanwezigheidattest worden na de activiteit in uw account geplaatst of per mail aan u verstuurd, indien u geen account hebt.

We contacteren u terug enkele dagen voor de startdatum van de cursus met verdere details.

Annuleringsvoorwaarden

Conform de Europese richtlijnen is er een herroepingsrecht tot veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van inschrijving via de website.

Na afloop van dit herroepingsrecht is annuleren niet kosteloos, ongeacht of de kostprijs van de opleiding reeds betaald is of niet.

Annuleert u tot en met 4 weken (28 kalenderdagen) vóór de start van de cursus/webinar? U betaalt 40€ als tussenkomst voor de administratiekosten.
Annuleert u tot en met 14 dagen (14 kalenderdagen) vóór de start van de cursus/webinar? U betaalt 50% van het inschrijvingsgeld.
Annuleert u op de startdatum van de cursus/webinar? U betaalt het volledige bedrag van uw inschrijvingsgeld.

Het wisselen tussen verschillende edities van een opleiding wordt niet toegestaan.

Waarom hanteert BICAP annuleringskosten?

Enerzijds brengt elke annulering administratief werk met zich mee. Anderzijds zijn er voor sommige opleidingen meer geïnteresseerden dan dat er beschikbare plaatsen zijn. Wie snel inschrijft, maakt meer kans op een plaats. Om enigszins te vermijden dat mensen zich te snel inschrijven om nadien systematisch te annuleren, en zo plaatsen ‘blokkeren’ voor mensen die echt willen en kunnen deelnemen, past het BICAP annuleringsvoorwaarden toe. Als laatste moeten wij locatie en catering steeds 4 dagen op voorhand bevestigen. Ook hier zijn op dat moment al kosten aan verbonden.

BETALEN
Na inschrijving ontvangt u een betalingsuitnodiging. U wordt vriendelijk verzocht deze te betalen binnen de vooropgestelde betalingstermijn van 21 dagen. Alle opmerkingen betreffende de inschrijving moeten ons binnen de 14 dagen na ontvangst van de inschrijving bekend gemaakt worden. Na dit tijdstip worden geen klachten meer aangenomen. Indien de betaling niet volledig binnen het aangegeven tijdstip gebeurt, kan zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum. Bovendien zal de klant als forfaitaire schadevergoeding voor de schade veroorzaakt door het uitblijven van betalen, een vergoeding verschuldigd zijn waarvan het bedrag 10% op de verschuldigde som zal belopen, met een minimum van 60 euro. Na ontvangst van de betaling ontvangt u een betalingsbevestiging.

In geval van terugbetaling van inschrijfgelden garanderen wij een restitutietermijn van 3 weken, na melding van de annulatie.

Algemene bepalingen

Indien de cursus geannuleerd wordt door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht, wordt het inschrijvingsgeld door BICAP volledig geretourneerd. BICAP verplicht zich uit- dan wel afstel uiterlijk 1 week voor aanvang aan de deelnemers bekend te maken. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma, locatie en planning aan te brengen.

Het tijdens de cursus door BICAP algemeen verstrekte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, voor zover dit begrepen is in het cursusgeld. Het auteursrecht blijft eigendom van BICAP en/of zijn partners. Het kopiëren van lesmateriaal (inclusief audiovisuele opnames en/of andere mediatechnieken) – zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van BICAP  – wordt gerechtelijk vervolgd. Tijdens onze organisaties is het niet toegelaten om video- of geluidsopnamen te maken. Het maken van foto’s is wel toegelaten.

Gebeurlijke ongevallen van, naar en tijdens de lessen van BICAP vzw, vallen totaal ten laste van de cursist.

Het uitoefenen van de inhoud van cursussen aangeleerd door BICAP valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. BICAP  en zijn docenten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden.

Bij wanbetaling heeft BICAP het recht een deelnemer uit te sluiten van toekomstige deelname aan het opleidingsprogramma van BICAP.
BICAP behoudt zich het recht voor om een deelnemer de toegang tot een cursus te ontzeggen, wanneer deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op het leerproces van de overige deelnemers.
BICAP neemt contact op met de deelnemer indien deze in gebreke blijft en dat uitsluiting van deelname dreigt, uiteraard pas nadat dit met de deelnemer zelf is besproken.

Deelnemersgegevens worden door BICAP gebruikt om personen op de hoogte te houden van BICAP cursusaanbod. Deze gegevens worden niet ter beschikking worden gesteld aan derden. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden in de privacyverklaring.

BICAP houdt zich eraan om alle persoonlijke gegevens van de deelnemers die hem/haar in het kader van de scholing worden toevertrouwd als vertrouwelijk te beschouwen.
Deze geheimhoudingsverklaring wordt onderschreven door alle medewerkers van BICAP en tevens door de docenten van de opleiding waarvoor men zich inschreef.
De deelnemer is er eveneens toe gebonden alle persoonlijke gegevens over patiënten en anderen die hem/haar in het kader van de scholing worden toevertrouwd op dezelfde wijze als vertrouwelijk te beschouwen als wanneer de gegevens hem/haar in de eigen beroepsuitoefening als zorgverstrekker direct worden meegedeeld. Op dergelijke gegevens zijn het medisch beroepsgeheim van toepassing.

Zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, worden voor besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van BICAP. Klachten met betrekking tot de opleiding worden in eerste instantie behandeld via het secretari­aat van BICAP.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking!